29 maj 2013

Göndör otydlig om islamofobi

Eli Göndör är doktor i religionshistoria med inriktning mot bland annat islam. Han skrev för en tid sedan en intressant kolumn i Corren: Begreppet islamofobi bör bytas ut
Velighet och osäkerhet inför vad islamofobi kan vara har gjort det möjligt att avfärda legitima och relevanta åsikter om islam eller islamisk religionsutövning som islamofobiska. Därmed har islam hamnat i en särställning gentemot alla andra idéer och rörelser som i en demokrati får räkna med att utsättas för kritik och ifrågasättande. 
Problemet börjar i begreppet islamofobi som signalerar att det skulle vara moraliskt oacceptabelt att kritisera islam. Om begreppet islamofobi däremot byts ut mot muslimofobi är delar av problemet löst i och med att begreppsbytet i sig sätter andra gränser för vad som är legitimt.
Göndör skriver idag i Aftonbladet: Vi måste se islam som en religion bland andra
Muslimer ska antingen skyddas eller hängas ut och islam ska antingen dras i smutsen eller höjas till skyarna som något osedvanligt exotiskt och välgörande. Att islam som alla andra religioner alltid blir resultatet av dess utövare vid varje givet tillfälle tycks för många var en ny tanke. […]

Förhållningssätt till islam bland muslimer är således lika variationsrikt som människors förhållningssätt till tillvaron rent allmänt. Överkänsligheten för just islam och muslimer är därmed lika obefogad som destruktiv. 
Att dölja vad som bör kritiseras tjänar ingens syfte. De som framför allt blir lidande när det sker är människor som Amun Abdullahi. Genom bemötandet av etablerade svenska medier förlorade hon tron på journalistiken i Sverige och på sig själv.
Men om vi går tillbaka till Göndörs första artikel i Corren finns där en märklig kommentar:
Men när den legitima kritiken av islam eller dess religiösa uttryck övergår i att tillskriva människor åsikter eller karaktärsdrag för att de på något vis anknyter till islam är gränsen överskriden. När religiösa eller sekulära muslimer påstås vara ett homogent kollektiv med gemensamt religiöst beteende eller gemensam religiös uppfattning för att de i någon mening anser sig vara muslimer, utsätts de för fördomar och rasism (min fetstil).
Det finns en bred rörelse som strävar efter att likställa islamofobi och antisemitism, och på så sätt göra religionskritik mot rasism. Göndör tycks hålla med denna rörelse, trots sitt i övrigt klarsynta skrivande.

Så här säger ateisten Sam Harris om islamofobi:
the only way that Muslims can reasonably be said to exist as a group is in terms of their adherence to the doctrine of Islam. There is no race of Muslims. They are not united by any physical traits or a diaspora. Unlike Judaism, Islam is a vast, missionary faith. 
The only thing that defines the class of All Muslims […] is their adherence to a set of beliefs and the behaviors that these beliefs inspire. And, unlike a person’s racial characteristics or gender, beliefs can be argued for, tested, criticized, and changed.
Om islam ska behandlas som en religion bland andra måste vi vara glasklara med att rasism är reserverat för rasförtryck, och säga nej till de som strävar efter att rasistmärka religionskritik eller fördomar mot religiösa.

Relevant: Nationalencyklopedin om rasism och Wikipedia om rasism.

16 kommentarer:

Bosse J sa...

Jag tror att ett bättre ord än "rasism" är "fördom" för att beskriva beteendet att dra alla muslimer över en kam, helt enkelt. Det finns ingen enhetlig etnicitet inblandad i Islam såvitt jag vet. Däremot är det utan tvivel fördomsfullt att säga att muslimer är si eller så.

Anonym sa...

NE: "Även åsikter och handlingar som inte i alla avseenden motsvarar definitionen ovan kan med viss rätt benämnas rasism, när det rör sig om allmän motvilja mot medlemmar av grupper som definieras genom fysiska, kulturella eller beteendemässiga karakteristika, utan hänsyn till enskilda gruppmedlemmars individuella särdrag."

Är det helt otänkbart att inskränkta människor betraktar att vara muslim som "kulturella karakteristika"?

Anonym sa...

Lite svårt att se syftet bakom den här argumentationen. Varför är det så viktigt för dig att man ska få säga vad som helst om muslimer som grupp utan att kallas rasist? Hatet mot muslimer är rasism på alla sätt som är relevanta förutom just det faktum att muslimer inte är en ras. Men det ska väl inte vara så svårt att förstå att det inte är särskilt intressant?

Anonym sa...

Jag föredrar att använda termen "tendenser". Det täcker hela spektrumet av kulturella skillnader, geografiska som religiösa.

Bortsett från att jag tror de flesta muslimer vill bara sköta sig själva och precis som just alla andra ateister, sekulära som religiösa, så ser jag "tendenser" inom hur muslimska delar av världen sköts som direkt får tankarna att gå till Europas medeltid. Despoter och/eller religiösa håller länderna i strama tyglar. Skillnaden är att vapnen idag är ohyggligt mycket dödligare, internet, mobiltelefoner och korta restider över klotet och sjukvården är bättre. Dödligheten i sjukdomar är lägre. Rent generellt är antalet unga människor ohyggligt stort och arbetslösheten är hög. Rena krutdurkarna.

Det är väl allmänt accepterat att digerdöden i Europa var det som började bryta upp despotismen och religionens järngrepp. Idag ... länderna producerar för många bebisar för att jag ska ha någon större tilltro till att ens en äkta hederlig, modern vad-som-helst-regering ska ha någon större chans att få ordning, ordna jobb, mat, energi osv. Mao, även om vi ser ett generationsskifte då de yngre och förhoppningsvis mindre religiöst dogmatiska tar över efter de äldre. Vad f-n kan de göra? Beordra barnproduktionsstopp så att övriga samhället hinner ifatt? Hah ....

Anonym sa...

I många muslimska länder är barnafödandet på samma nivå som i väst. Det är inte religionen det hänger på utan på utvecklingskurvan, d.v.s. utbildning, preventivmedel, hälso- och sjukvård osv.

Filippa sa...

"muslimofobi"

Att Göndör använder sig av fobiklassiceringen istället för att våga diskutera frågorna runt islam och muslimer visar på att han fortfarande inte förstått något. "Göndör otydlig om islamofobi" är en eufemism. Göndör vill lansera ett nytt fobibegrepp för att ytterligare sjukhetsförklara de människor som har andra åsikter än han själv.

J

Erik sa...

Anonym 07:38: Nej
Anonym 08:04: Jag tycker det är viktigt att använda rätt terminologi. Men det kan hända att jag är väl teoretisk.

Anonym sa...

Det finns naturligtvis ingen islamofobi. Begreppet fobi härrör från psykiatrin och är en sjukdomsdiagnos. Att använda begreppet fobi i samband med islammotstånd är därför helt felaktigt. Att vara islammotståndare är ju ingen sjukdom. Det korrekta uttrycket för den som är motståndare till religionen islam är därför islammotståndare.

Yttermero visst är att islam särskiljer sig på avgörande punkter från andra religioner eftersom den är en politisk religion. Här visar Göndör avsaknad av faktakunskaper.
Islam skiljer sig från andra religioner på bl.a. följande avgörande punkter:
a) Islam förespråkar diktatur då den kräver underkastelse. Islam betyder bl.a. just underkastelse. Och underkastelse under en ledares vilja är vad som kännetecknar en diktatur. Men här är det inte vilken diktatur som helst eftersom man ska tvingas underkasta sig Allahs eller Guds vilja. Det är alltså Allah som är diktator och den vars vilja muslimer vill mänskligheten ska underkasta sig.
b) Islam är imperialistisk vilket vi sett genom hela historien. Muslimers uppgift är att missionera och erövra ickemuslimskt territorium, med målet att världen ska bli ett muslimskt kalifat.
c) Metoden för denna mission är jihad och denna kan ske antingen genom att få ickemuslimer att frivilligt konvertera eller att tvinga på islam genom heligt krig. Men jihad är enligt koranen varje muslims PLIKT.
d) Koranen skriver tydligt att muslimens bästa död är martyrdöden, dvs. i strid för islams sak, eftersom denna ger muslimen en plats i paradiset.
e) Islam är därför också en dödskult som förringar värdet av livet på jorden.
f) Detta förakt av jordelivet leder till avsaknad av respekt för livet i sig vilket avspeglar sig i en likgiltighet inför andra människors liv och lidanden vilket gör att terrorism, tortyr och allehanda förtryck är legitima medel i kampen mot sina motståndare.
g) Islam ser sig själv som den enda sanna religionen vilket innebär att muslimer fostras i en anda att de står över ickemuslimer och ska därför sträva efter dominans över dessa. (En faktor som gör det svårt att integrera muslimer som minoriteter i ickemuslimska samhällen)
h) Muhammed förhärligas och ses som den förbild varje muslim ska försöka efterlikna trots att denne var såväl pedofil som massmördare, vällusting, erövrare, politisk och militär ledare och plundrare. Det är alltså en diktator som är muslimens förebild och som denne ska försöka efterlikna.
i) Ingen annan religiös ledargestalt kan jämföras med Muhammed eftersom denne var en högst värdslig människa som eftersträvade total makt, både världslig och religiös medan andra religiösa ledargestalter oftast levde i celibat, tillbakadraget, var ödmjuka och efterstävade inget annat än själens andliga utveckling.

Detta vad gäller Islam.

Därför finns ingen som är för frihet och demokrati som kan vara annat än islammotståndare, liksom antikommunist eller antinazist. En ickereligiös muslim kan däremot vara demokrat. Men den muslim som är religiös och ser koranens ord som Allahs ofelbara ord och Muhammed som dennes förebild kan aldrig vara för ett fritt och demokratiskt samhälle.
Därför är jag motståndare till islam men inte till de muslimer som ser sig som icketroende.

Bosse J sa...

Jag undrar om inte klasshat kan ses som en form av rasism? "Kulturella eller beteendemässiga karakteristika" verkar ju passa hyfsat bra på rika typer.

sven sa...

Anonym sa
Du har mycket rätt men många av dina punkter finns åsikter som finns även hos kristendomen som att bara kristna och då rätt troende kristna kommer till himmlen och att man skall föringa jordelivet.
Men som sagt den stora skillnanden mellan islam och kristendomen är att troendekristna tycker att staten och politiken är världslig och därmed syndig som en riktig kristen skall hålla sig ifrån.En riktig kristen skall istället sluta sig samman i sekter.De åsikterna bland de riktiga kristna gör ju att politikerna slipper ha med dom att göra.

Anonym sa...

Termen islamofobi används vildsint av vänstern och av islamister för att tabubelägga kritik mot de uppenbart antidemokratiska och antisemitiska strömningarna inom stora delar av det muslimska samfundet.
Den enda rätta antidoten mot bruket av begreppet är att vägra använda det och att protestera mot dess användning.

Anonym sa...

Faktum är att islamosachister mördar barn. Se kastar syra i ansiktet på flickor som vill gå i skola. Det är mycket teoritierande i forumet.

Fakta är att kommunism, nazism, fascism, islamofascism står ut som en varböld bland "intellektuella" (ty de tror på det) , och det just de "intellektuella" som knäböjer för tyranniet.

Klartexten sa...

Din kommentar är lika kort o enkel som kraftfull:

"Om islam ska behandlas som en religion bland andra måste vi vara glasklara med att rasism är reserverat för rasförtryck ..."

Underbart är kort!

A-K Roth sa...

Tycker som Bosse att ordet "fördom" vore bäst för att uttrycka...fördom.

Det finns ett bra ord. Varför inte använda det?

Anonym sa...

Fördom är det om man drar alla muslimer över en och samma kam eftersom sekulära muslimer då buntas ihop med djupt troende muslimer.
Men med religionen islam är det annorlunda. Den tolkas visserligen olika av olika skolor men det finns faktiskt regler för hur islam ska tolkas och tolkningen avgörs:
1. Av den muslimska umman, ytterst representerad av den Islamiska konferensen. Men i praktiken såsom den tolkas av islams lärde.
Hos sunnimuslimerna gäller al- Azhar universitetet i Kairo och hos shia lärosätet i Ooms i Iran.
Skillnaderna mellan shia och sunni ligger inte främst i tolkningarna av koranen utan i islams historia och i kampen om vem som har rätt att företräda världens muslimer. Det är en oförsonlig kamp som började direkt efter profetens död och är olöslig eftersom ingen av sidorna är beredd att inta motpartens ståndpunkt.
Den andra faktorn som avgör tolkningen har regeln att senare koranversen upphäver de tidigare i de fall de står i strid med varandra.
Den sura som anses vara den tidigaste är sura nr 2. Där kan vi läsa en hel del toleranta strofer. Och det är den sura muslimer ofta vill visa på när de för fram sina bevis för islams fredliga natur.
Men sura nr 9, vilken anses vara en av de allra senaste surorna visar ett helt annat intolerant och fientligt ansikte mot ickemuslimer. Och eftersom den är yngre än sura nr 2 upphäver den denna suras mer toleranta inställning.
Därför kan man med fog säga att islamisterna inom Muslimska Brödraskapet och salafister och andra fundamentalister är de som har den rätta tolkningen av islam. Och anses de av väst som mainstream så är också deras tolkning mainstream islam.
Att så också är fallet ser vi på hur stark fientligheten mot Väst och intolerans mot homosexuella och oliktänkande är i hela den muslimska världen. Frihet, jämlikhet och demokrati är de facto oförenligt med islam.

Anonym sa...

Hör här muslimska zionister. Existerar det verkligen? Ja, men de är som de flesta förstår inte mainstream.
Så lyssna på detta klipp. Dessa muslimska zionister är VÄLDIGT
medvetna!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gW2pceu42t8